Petak, Novembar 30, 2007

Synth Etik

Evo sada mi ode tetka. Bila je tu veceras, kaze, da opet prica neke price, nerazumljive. Ili su meni bile nerazumljive, obzirom da sam bio u specijalnoj vrsti hipnotickog sna, nisam znao da li treba da dajem, primam ili razmenjujem informacije. Bilo je tu opet raznih prica, poput onih o hindu ezotericnoj astrologiji, o geopatiji i holoformima, ili o vremenima kada je Al Gazali pisao o alhemiji srece. Kada je pocela o gnostickoj antropolgiji i Suncevoj Zetvi, ja sam poceo da se gubim, sto je ona i primetila, a dalje nije htela pricati u prazno vec mi je ostavila papir, ciju vam sadrzinu u celosti prenosim, mozda ce nekome koristiti, neko ce mozda znati sta da uradi sa njom, a neko mozda cak i umeti da je iskoristi...

 


ODNOS IZMEÐU BAHOVIH CVETNIH LEKOVA I HOMEOPATSKIH LEKOVA*^
Cvetni lekovi su napravljeni od kapljica rose sa ¾ive biljke i sastoje
se od èiste "astralne" energije. (Biljke ne di¹u nego transpiri¹u ili
gutiraju, ispu¹taju vi¹ak vode i ta voda nije atmosferska rosa, veæ je
prethodno pro¹la kroz celu biljku - prim. prev.)

Ovi lekovi imaju specifièno delovanje na emotivni nivo subjekta.

Homeopatski lek deluje direktno, na "celu" osobu.

Ovo je razlog zbog koga cvetni lekovi mogu biti komplementarni
homeopatskim lekovima, i obrnuto.

Tokom poslednjih godina sam otkrio specifièan odnos izmeðu njih. I evo
liste, koja je mo¾da nekompletna, ali èesto veoma korisna.

Doza Bahovih cvetnih lekova koju uobièajeno dajem, je "jednom" 3-4 kapi
iz originalne boèice, koje eventualno direktno sledi homeopatski lek.

* *

*  *

*

Ilustracija sluèaja: Alumina - Centaury

*

Mu¹karac, 35 godina, obratio mi se zbog sledeæih tegoba: Oksiurijaza,
emisija teènosti iz prostate sa tvrdom stolicom, pritiskajuæi ili
probadajuæi bol u grudima, levo, kada je umoran i atletsko stopalo
(gljivice) izmeðu æetvrtog i petog no¾nog prsta. Pre tri godine je imao
operaciju bubrega zbog torzije uretera, ¹to je uzrokovalo gubitak 60 %
funkcije bubrega.

On je pomalo kruta osoba, koja ne govori lako o sopstvenim oseæanjima.
Pre no ¹to se prikljuèio oèevom poslu, radio je nezavisno da bi se
dokazao. Sada je posao preuzela jedna velika kompanija, i on radi u toj
kompaniji kao slu¾benik. Pre nekoliko godina se ukljuèio u jedan
religiozni pokret i od tada je na¹ao du¹evni mir. Ka¾e da je veoma
zaboravan, i to za imena ljudi, roðendane i slièno.

Sledeæi simptomi su upuæivali na Alum.:

    * Um, slabo pamæenje
    * Snovi o davljenju
    * Generalno, ¾elja za paradajzom i sirovim povræem
    * Vrtoglavica kada je gladan, jelo >
    * Prostata, emisija sa tvrdom stolicom
    * Generalno, uveèe >(Med.).

Uzimanje Alum. je dalo generalno pobolj¹anje u toku dva meseca. Onda je
on dobio drugi posao. Oseæao je veæu nesigurnost, bio je prilièno
razdra¾ljiv, i u vreme konsultacije je imao hladne, crvene u¹i. Nadalje,
jedan stari o¾iljak ga je svrbeo veæ par nedelja. Prepisana je Bry.,
akutni lek za Alum.

Mesec dana kasnije, opet mi se obratio zbog glavobolje. Opet ima gubitak
teènosti iz prostate, a skoro je imao san da su on i njegova porodica
propali u liftu. Noæu, mada je mrtav-umoran, on ne ide da spava, veæ
glupo nastavlja da bulji u televizijski ekran. Kao da nema volje da ode
da spava.

Energetsdko ispitivanje ukazuje da mu je potreban svetni lek, tj.
Centaury, u kombinaciji sa novom dozom Alum. Ovo je brzo uspostavilo
normalno energetsko stanje.

Da smo uzeli u obzir slabost volje u homeopatskom smislu, mogli smo
prepisati pogre¹no Phosphorus, zasnovan na:

Nedostatku volje da se bilo ¹ta preduzme, snova o padanju i izluèivanju
prostatiène teènosti sa tvrdom stolicom.

* *

*  *

*

A. Pravac odnosa: Bahov cvetni lek prema homeopatskom leku

*

 

 

*1. Agrimony*

Odermenniug

Petrovac, ranjenik, kostolom, trava od poseke, ovèiji èièak

Agrimonia eupatoria (Agri.)

//

/Rosaceae/

    *Ljudi koji sakrivaju svoje probleme iza vesele fasade.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi ili desni musculus subscapularis

- tireoidna èakra

- Nat-m., (Staph.), Sil., Ther.

*2. Aspen*

Espe

Jasika, trepetljika, ¾uborika, trepetlika, jagnjeda

Populus tremulus (Pop.)

//

/Salicaceae/

    *Ljudi koji se utapaju u sopstvenom nemiru. Postoji drhtanje koje je
prouzrokovano neodreðenim strahom - strepnja. Predominantna je funkcija
parasimpatikusa ¹to se mo¾e odra¾avati pro¹irenim zenicama.*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab (levi) gornji deo musculus trapezius

- kociks èakra

- Arg-n., Calc-c., Phos., Sulph., Syph.

*3. Beech*

Buche

Bukva, buka, buk

Fagus sylvatica (Fagu.)

//

/Fagaceae/

    *Kritièari, arogantni ljudi.*

- drvo: energija ¾uèi (yang)

- slab levi musculus popliteus

- srèana èakra

- Bry., (Chin.), Merc-sul., Plb., Syph.

*4. Centaury*

Tausendgildenkraut

Kièica, gorèica, trava od groznice, kantarija crvena

Centaurium umbellicatum (-)

//

/Gentianaceae/

    *Besciljnost, oseæanje odvojenosti od sopstvenog "ja".*

- vatra: cirkulacija seksualne energije (yin)

- slabost desnog adductor-a i m.gluteus medius

- tireoidna èakra

- Alum., Chel., Lach., Oscillo., Phos., Sel., Staph.,

Sulph., Verat., Zinc.

*5. Cerato*

Bleiwurz

Nema podataka, amerièka biljka (?)

Ceratostigma Willmottiana (cerestig-w.)

//

/Plumbaginaceae/

    *Nedostatak pouzdanja u sopstvenu intuiciju.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slab desni musculus quadratus lumborum

- solarna èakra

- Mag-s., Sep., Staph., Tub-m.

*6. Cherry Plum*

Kirscpflaume

Vi¹nja, vi¹njièica

Prunus cerasifera (Prun-cf.)

//

/Rosaceae/

    *Oèaj. Nekontrolisani napadi besa. Noæno plakanje.*

- drvo: energija ¾uèi (yang)

- slabost levog musculus deltoideus anterior

- kociks èakra

- Alum., Calc-caust., Calc-sil., (Chel.), Gels., Kali-sil.,

Lac-d., Mag-m., Psor., Rumx., SIL., Zinc.

*7. Chestnut Bud*

Kastanienknospe

Pupoljci divljeg kestena

Aesculus hippocastanum

(Aesc.)

//

/Hippocastanaceae/

    *Ljudi koji stalno prave iste gre¹ke i ne uèe od prethodnih iskustava.
Oseæaju otupelost, kao zombi. Oni ¾ive u pro¹losti.*

- zemlja: stomaèna energija (yang)

- slabost srednjeg neckflexor musculus

- krunska èakra

- Ars-h., Calc-sil., Chel., Hep., Meph., Nat-c.,

Nat-sil-f., Sil., Thuj.

*8. Chicory*

Wegwarte

Cikorija, vodipija, ¾enetrga

Cichorium intybus (Cich.)

//

/Compositae/

    *Ljudi koji su previ¹e posesivni i puni briga. Npr. "mama-koka".
Stariji ljudi koji se iscrpljuju brigom za sopstveno blagostanje.*

- zemlja: stomaèna energija (yang)

- slab desni m. pectoralis major, pars clavicularis

- srèana èakra

- Agar., Ars., Ars-i., Carc., Caust., Cur., Mag-m.,

Med., Merc-i-f., Pall., Rhus-t., Sulph., Syph., Zinc.

*9. Clematis*

Gemeine Waldrede

Pavit, povit, povitina

Clematis vitalba (Clem-vit.)

//

/Ranunculaceae/

    *Idealisti i previ¹e osetljivi prema drugima. Nepraktièni sanjari.
Nedostatak samopo¹tovanja.*

- metal: pluæna energija (yin)

- slab (desni) m. serratus anterior

- krunska èakra

- Alum., Alum-p., Alum-sil., Calc-sil.

*10. Crab Apple*

Holzapfel

Patuljasta jabuka

Malus pumila (Malus-p.)

//

/Rosaceae/

    *Ljudi kojima je izgled stra¹no va¾an. Oni mogu da se nose sa bilo
èime, izuzev simptomima bolesti i prljav¹tinom. Oseæaju se prljavo.
Proliv u toku putovanja. (+Pyrog.)*

- metal: pluæna energija (yin)

- slab levi musculus deltoideus medius

- slab desni musculus coracobrachialis

- pinealna èakra

- Chin-s., Psor., Sul-ac., Sulph.

*11. Elm*

Ulme

Brest

Ulmus procera (Ulm-pra.)

//

/Ulmaceae/

    *Oseæanje neslaganja, nepodudarnosti ljudima koji te¾e perfekcionizmu.
Kada je potrebno po¹tovanje,

priznavanje.

*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab levi musculus trapezius, gornji deo

- slab desni musculus illiacus

- pinealna èakra

- Chel., Kali-c.

*12. Gentian*

Biterer entian

Lincura

Gentiana amarela (Gent-am.)

//

/Gentianaceae/

    *TUGA. Reaktivna depresija. Pesimizam. Zabrinutost. Skepsa.*

- zemlja: energija slezine (yin)

- slab levi musculus latissimus dorsi

- solarna èakra

- IGN., Nat-m.

*13. Gorse*

Stechginster

©tipavac, ¾utica bodljiva

Ulex europoeus (Ulx-eu.)

//

/Papaceae R Leguminosae/

    *Oèajanje i beznaðe.*

- vatra: energija tankog creva (yang)

- slabost oba musculi recti femoris

- solarna èakra

- Ars., Carbn-s., (Crot-h.), Grat., Mur-ac., Rumx.,

Stram.

*14. Heather*

Heidekraut

Vresak, vrijesak, vri¹tina

Calluna vulgaris (R Eric-vg.)

(R Erica vulgaris)

//

/Ericaceae/

    *Regresivno, deèije pona¹anje. Zahtevna deca koja su preokupirana sobom.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slabost desnog hamstring-muscle (kolena tetiva)

- sakralna èakra

- Chel., Dig., Mag-c., Mag-m., M-arct., Morg-p., Sep.

Sulph.

*15. Holly*

Stechpalm

Bo¾ikovina, èesvina, zelenika

Ilex aquifolium (Ilx-a.)

//

/Aquifoliaceae/

    *Smenjivanje ljubavi i mr¾nje*.

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi musculus subscapularis

- tireoidna èakra

- Ant-c., Con., Crot-c., LACH., (Syph.)

*16. Honelysuckle*

Geisblat

Orlovi nokti, kozja krv, kozjaèina, orlovnjak, bo¾je drvce

Lonicera caprifolium

(Lon-c.)

//

/Caprifoliaceae/

    *Ljudi koji su slomljeni emocionalno i enregetski. _RAK_. Nostalgija
(takoðe sa Bromus Ramosus). Centralna taèka solarnog pleksusa. *

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi musculus pectoralis minor

- (slab levi musculus latissimus dosrsi)

- krunska èakra

- Calc-s., Carb-an., (Carc.), Carb-v., Graph., Hep.,

Kali-i.

*17. Hornbeam*

Hainbuch

Grab

Carpinus betulus (Carp-b.)

/Betulaceae/

    *Mentalna iscrpljenost rutinskim poslovima.*

- zemlja: energija slezine (yin)

- slabost levog latissimus dorsi

- solarna èakra

- Carb-v., Hell., Prot., Puls., Sep

*18. Impatiens*

Drusenter Gendes Springkraut

Balzamina, pucavac, nedirak, nedotika, lepi èovek

Impatiens (Impa-g.)

//

/Balsaminaceae/

    *Nestrpljivi, razdra¾ljivi ljudi. Preterano rade, uvek su u ¾urbi i
po¾uruju druge.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi ili desni musculus subscapularis

- slab levi musculus supraspinatus - CV 24 negativan

- sakralna èakra

- Alum., Berb., Caust., Dys-co., Ign., Med., Morg-g.,

Nux-m., Nux-v., Puls., Sul-ac., Tarent.

*19. Larch*

Larche

Ari¹

Larix decidua (Lar-d.)

//

/Abietaceae/

    *Strah od neuspeha. Oseæanje inferiornosti.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab desni musculus pectoralis major, pars sternalis

- pinealna èakra

- Cocc., LYC., Phos., Sep.

*20. Mimulus*

Gefleckte Gauklerblume

Krunica, krabuljaèa, (amerièka vrsta, podseæa na ljudski lik

Mimulus guttatus (Miml-g.)

//

/Scrophulariaceae/

    *Specifièna zabrinutost, fobije (od raka) oseæanje odvojenosti od drugih.*

- vatra: energija trostrukog grejaèa (yang)

- slab (desni) musculus teres minor

- kociks èakra

- Caust., Lil-t., PULS., Sulph.

*

21. Mustard

*

Ackersenf

Goru¹ica, divlja goru¹ica, slaèica, ¾utaja, ¾utan, ugo¹ica, sinap, ardalj

Sinapis arvensis R Brassica campestris (Bras-c.)

//

/Cruciferae/

    *Duboka tuga, sumornost. Seks.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slab levi musculus tensor faciae latae

- krunska èakra

- Bac. 7, CARC., Med.

*22. Oak*

Eiche

Hrast lu¾njak

Quercus robur (Quer-r)

//

/Fagaceae/

    *Savesni, po¹teni ljudi, borci, neumorni radnici.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab (desni) musculus pectoralis major, pars sternalis

- pinealna èakra

- KALI-BI.

*23. Olive*

Olive

Maslina

Olea europea (Ol-eur.)

//

/Oleaceae/

    *Iscrpljenost, mentalni i fizièki umor.*

- metal: pluæna energija (yin)

- slab levi musculus serratus anterior

- krunska èakra

- Agar., Alum., Ars., (Carc.), Chel., Colch., Eleut.,

Lyc., Nat-s., Ph-ac., Sec.

*24. Pine*

Kiefer

Beli bor, srebrni bor

Pinus sylvestris (Pin-s.)

//

/Pinaceae/

    *Oseæanje krivice.*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab levi musculus upper trapezius

- slab levi musculus latissimus dorsi

- pinealna èakra

- Acon., ARS., Ainnm., Mag-m., Prot., Psor., Rhus-t.,

Sulph.

*25. Red Chestnut*

Rote Kastanien

Divlji kesten, crveni kesten

Aesculus carnea (Aesc-c.)

//

/Hippocastanaseae/

    *Zabrinutost za porodicu i druge ljude. Briga naroèito utièe na
energiju pluæa, sa daljim uticajem na slezinu i bubrege.*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab desni musculus psoas

- kociks èakra

- Ant-c., Cupr-ar., PHOS., Rhus-t., Sulph.

*26. Rock Rose*

Gemelnes Sonneroschen

Zlatica, Sunèanica

Helianthemum nummularium (-)

//

/Cistaceae/

    *Ljudi puni briga, koji uporno preterano rade. Nemarni, izra¾ajni i
lako se uspanièe.*

- zemlja: energija slezine (yin)

- slab levi m. latissimus dorsi i levi m. triceps

- kociks èakra

- Calc-c., Hell., Lyc., Mag-p., NAT-S., (Phos.), Rumx.,

Zinc.

*27. Rock Water*

Quel Waser

Izvorska voda

    *Temeljni idealisti. Naturaju drugima svoje krute ideje. Fanatici.*

- vatra: energija tankog creva (yang)

- slabost desnog m. obliquus 'internus'

- srèana èakra

- (Arn.), Bry., Calc-caust., Cench., KALI-C., Kali-i.,

Lyc., Nat-c., Nux-v., Phos.

*28. Scleranthus*

Einjariger Knauel

Treskavica

Scleranthus anuus (Scler.)

//

/Caryophyllaceae/

    *Uvek negativni i nesigurni, ekstremna promenljivost pona¹anja.*

- uticaj na ¾uè: TL na desni incisura supra-orbitalis

- drvo: energija ¾uèi (yang)

- slabost levog musculus popliteus

- solarna èakra

- ANAC., Apis., Caust., Cisplat., Con., Lyc., Mag-m., Ph-ac., Thuj.

*29. Star of Betlehem*

Goldiger Milchstern

Ptièije mleko, vranji luk

Ornithogalum umbellatum

(Orni.)

//

/Liliaceae/

    *Tuga posle razoèaranja. Oseæanje odvojenosti od sopstvenog "ja".
Oseæaj samoæe i praznine. Trauma roðenja, panika prolaska kroz poroðajni
kanal.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slabost desnog musculus subscapularis

- pinealna èakra

- Arn., (Bacillus Morgan), Chel., OP.

*30. Sweet Chestnut*

Edelkastanis

Pitomi kesten, slatki kesten, maron, kostanj

Castanea sativa (Cast-v.)

//

/Hippocastanaceae/

    *Totalni oèaj.*

- vatra: energija trostrukog grejaèa (yang)

- slab (desni) musculus infraspinatus

- pinealna èakra

- (Aur.), MAG-P.

*31. Vervain*

Eisonkraut

Verbena, vrbena, divlja vrbena, spori¹, ljutovnica

Verbena officinalis (Verbe-o.)

//

/Verbenaceae/

    *Neumorni radnici, ne umeju da se zaustave, fanatièni.*

- vatra: energija tankog creva (yang)

- slabost desnog musculus rectus femoris

- srèana èakra

- CAUST., Crot-h., (Mag-m.)

*32. Vine*

Weinrebe

Vinova loza

Vitis vinifera (Vitis-v.)

//

/Vitaceae/

    *Tirani.*

- voda: energija mokraæne be¹ike (yang)

- slab levi musculus peroneus longus & brevis

- srèana èakra

- Atro., CHIN.

*33. Walnut*

Wallnusa

Orah

Juglans regia (Jug-r.)

//

/Juglandaceae/

    *Potreba za¹tite i podr¹ke.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slab desni musculus quadratus lumborum

- tireoidna èakra

- Chin-s., COCC., Cupr-ar., Syph.

*34. Water Violet* Sumpfwasserfeder

Rebratica, vodena detelja

Hottonia palustris (Hott-p.)

//

/Primulaceae/

    *Ljudi koji se oseæaju superiorno.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab levi musculus rhomboideus

- sakralna èakra

- Grat., Lyc., Nux-v., PLAT.

*35. White Chestnut*

Weise Kastanie

Beli kesten

Aesculus hippocastanum (Aesc.)

//

/Hippocastanaceae/

    *Uporne, proganjajuæe misli.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slab desni musculus subscapularis

- krunska èakra

- Bov., Coloc., MAG-M., Tub-m.

 

 

*

 

36. Wild Oat

*

Wald Tepse

Divlja zob, pasja trava, osatica

Bromus ramosus (-)

//

/Gramineae R Poaceae/

    *Gubitak nade u promenu na bolje (sifilistièna reakcija).* Odnos sa
metabolizmom kalcijuma. Ovo je emotivni deo Ca ++-centar, koji se mo¾e
testirati na ggl. parathyreoidea). *Vi¹e ne postoji struktura. Sve je
isprano, oti¹lo kroz burege kao rezultat straha.*

*Neslaganje svesnog (vidi naèin da ne¹to uradi) i nesvesnog (ne vidi
naèin da to uradi). Ovo prouzrokuje fizièke simptome.*

* *

- zemlja: stomaèna energija (yang)

- slab vratni musculus extensor

- solarna èakra

- Chel., Dys-co., Med., Nit-ac., Nux-v., Psor., SEP.,

Staph., (Syph.), Thuj.

*37. Wild Rose*

Heckenrose

Divlja ru¾a, ¹ipurak, ¹ipak, ¹ipurika, pasja ru¾a

Rosa canina (Ros-ca.)

//

/Rosaceae/

    *Apatija. Rezignacija.*

- metal: pluæna energija (yin)

- slabost levog musculus serratus anterior

- krunska èakra

- Lob., Mill., Rhus-r., RHUS-T., Rumx., STAPH.,

Sulph., Vip.

*38. Willow*

Weide

Vrba

Salix vitellina (-)

//

/Salicaceae/

    *Oboljenja zbog tuge. Ne mo¾e da nadvlada ¾alost. Ogorèenost.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab desni musculus pectoralis major sternalis

- pinealna èakra

- Bry., FL-AC., Ign., NIT-AC.

*39. Rescue Remedy*

Kapi spasa

(6+9+18+26+29)

    - vatra: cirkulacija, vi¹ak seksualne energije (yin)

- slabi levi ili desni adductor musculus

- solarna èakra

- GELS., Ign., (Sulph.)

 

 

   2. * **Pravac odnosa: Homeopatski lek prema Bahovom cvetnom leku*

 

 

Acon.     Pine
Agar.     Chicory, Olive
Alum.     Centaury, Crerry Plum, Clematis, Impatiens, Olive
Alum-p.     Clematis
Alum-sil.     Clematis
Anac.     Scleranthus
Ant-c.     Holly., Red Chestnut
Apis     Scleranthus
Arg-n.     Aspen
Arn.     (Rock Water), Star of Betlehem
Ars.     Chicory, Gorse, Olive, Pine
Ars-h.     Shestnut Bud
Ars-i.     Chicory
Atro.     Vine
Aur.     (Sweet Chestnut)
Bac. 7     Mustard
Berb.     Impatiens
Bov.     White Chestnut
Bry.     Beech, Rock Water, Willow
Calc-c.     Aspen, Rock Rose
Calc-caust.     Cherry Plum, Rock Water
Calc-p.     Aspen
Calc-sil.     Cherry Plum, Chestnut Bud., Clematis
Calc-s.     Honeysuckle
Carb-an.     Honeysuckle
Carbn-s.     Gorse
Carb-v.     Honeysuckle, Hornbeam
Carc.     Chicory, (Honeysuckle), Mustard, (Olive)
Caust.     Chicory, Impatiens, Mimulus, Scleranthus, Vervain
Cench.     Rock Water
Chel.     Centaury, (Cherry Plum), Chestnut Bud, Elm, Heather, Olive, Star
of Betlehem, Wild Oat
Chin.     (Beech), Vine
Chin-s.     Crab Apple, Walnut
Cinnm.     Pine
Cisplat.     Scleranthus
Cocc.     Larch, Walnut
Colch.     Olive
Coloc.     White Chestnut
Con.     Holly, Scleranthus
Crot-c.     Holly
Crot-h.     (Gorse), Vervain
Cupr-ar.     Red Chestnut, Walnut
Cur.     Chickory
Dig.     Heather
Dys-co.     Impatiens, Wild Oat
Eleut.     Olive
Fl-ac.     Willow
Gels.     Cherry Plum, Rescue Remedy
Grat.     Gorse, Water Wiolet
Hell.     Hornbean, Rock Rose
Hep.     Chestnut Bud., Honeysuckle
Ign.     Gentian., Impatiens., Rescue Remedy, Willow
Kali-bi.     Oak
Kali-c.     Elm, Rock Water
Kali-i.     Honeysuckle, Rock Water
Kali-sil.     Cherry Plum
Lac-d.     Cherry Plum
Lach.     Centaury., Holly
Lil-t.     Mimulus
Lob.     Wild Rose
Lyc.     Larch, Olive, Rock Rose, Rock Water, Scleranthus, Water Wiolet
M-arct.     Heather
Mag-c.     Heather
Mag-m.     Cherry Plum, Chucory, Heather, Pine, Scleranthus, (Vervain),
White Chestnut
Mag-p.     Rock Rose, Sweet Chestnut
Mag-s.     Cerato
Med.     Chicory, Impatiens, Mustard, Wild Oat
Meph.     Chestnut Bud
Merc-i-f.     Chicory
Merc-sul.     Beech
Mill.     Wild Rose
Morg-g.     Impatiens, (Star of Betlehem)
Morg-p.     Heather, (Star of Betlehem)
Mur-ac.     Gorse
Nat-c.     Chestnut Bud, Rock Water
Nat-m.     Agrimony, Gentian
Nat-s.     Olive, Rock Rose
Nat-sil-f.     Chestnut Bud
Nit-ac.     Wild Oat, Willow
Nux-m.     Impatiens
Nux-v.     Impatiens, Rock Water, Water Violet, Wild Oat
Op.     Star of Betlehem
Oscilo.     Centaury
Pall.     Chicory
Ph-ac.     Olive
Phos.     Aspen, Centaury, Larch, Red Chestnut, (Rock Rose), Rock Water
Plat.     Water Violet
Plb.     Beech
Prot.     Hornbeam, Pine
Psor.     Cherry Plum, Arab Apple, Pine, Wild Oat
Puls.     Hornbeam, Impatiens, Mimulus
Rhus-r.     Wild Rose
Rhus-t.     Chicory, Pine, Red Chestnut, Wild Rose
Rumex     Cherry Plum, Gorse, Rock Rose, Wild Oat
Sec.     Olive
Sel.     Centaury
Sep.     Cerato, Heather, Hornbeam, Larch, Wild Oat
Sil.     Agrimony, Cherry Plum, Chestnut Bud
Staph.     (Agrimony), Centaury, Cerato, Wild Oat, Wild Rose
Stram.     Gorse
Sul-ac.     Crab Apple, Impatiens
Sulph.     Aspen, Centaury, Chicory, Crab Apple, Heather, Mimulus, Red
Chestnut, Pine, Rescue Remedy, Wild Rose
Syph.     Aspen, Beech, Chicory, (Holly), Walnut, (Wild Oat)
Tarent.     Impatiens
Ther.     Agrimony
Thuj.     Chestnut Bud, Scleranthus, Wild Oat
Tub-m.     Cerato, White Chestnut
Verat.     Centaury
Vip.     Wild Rose
Zinc.     Centaury, Cherry Plum, Chicory, Rock Rose

 

 

*

Odnos izmeðu mi¹iænih testova i Bahovih cvetnih lekova:

*

(test: sa otvorenim oèima, de¹njaci)

 

N.b. Kada je neki lek znaèajno dobar za levu ili desnu stranu, to je
klinièki dokazano na jednoj strani, osim ako je podvuèeno.

 

Adductors     levi: Rescue

desni: Centaury, Rescue

Coracobrachialis     desni: Crab Apple
Deltoideus anterior     levi: Cherry Plum
Deltoideus medius     levi: Crab Apple
Gluteus medius     desni: Centaury
Hamstrings     desni: Heather
Iliacus     desni: Elm
Infraspinatus     desni: (Sweet Chestnut)
Latissimus dorsi     levi: Gentian, Hornbean, Pine, Rock Rose

desni: Honeysuckle

Neck-extensors     Wild Oat
Neck-flexors, medial     Chestnut Bud
Obliquus abdominis internus     desni: Rock Water
Pectoralis major - pars clavicularis     desni: Chicory
Pectoralis major - pars sternalis     levi: Oak

desni: Larch, Oak, Willow

Pectoralis minor     levi: Honeysucle
Peroneus brevis & longus     levi: Vine
Popliteus     levi: Beech, Scleranthus
Psoas     desni: Red Chestnut
Quadratus lumborum     desni: Cerato, Walnut
Quadriceps (rectus) femoris     levi: Gorse

desni:Gorse, Vervain

Rhomboid     levi: Water Violet
Serratus anterior     levi: Olive, Wild Rose

desni: (Clematis)

Subscapularis, ruka, bli¾e grudima     levi: Agrimony, Holly, Impatiens

desni: Agrimony, Impatiens, Star oh Betlehem, White Chestnut

Supraspinatus, ruka okrenute prema telu     levi: Impatiens

desni: Wild Oat

Tensor faciae latae     levi: Mustard
Teres minor     resni: Mimulus
Trapezius, gornji     levi: (Aspen), Elm, Pine
Triceps     levi: Rock Rose

 

 

*

ÈAKRE

*

 

Krunska     Chestnut Bud, Clematis, Honeysuckle, Mustard, Olive, White
chestnut, Wild Rose
Pinealna     Crab Apple, Elm, Larch, Oak, Star of Betlehem, Sweet Chestnut,
Willow
Tireoidna     Agrimony, Centaury, Holly, Walnut
Srèana     Beech, Chicory, Rock Water, Vervain, Vine
Solarna     Cerato, Gentian, Gorse, Hornbeam, Rescue, Scleranthus, Wild Oat
Sakralna     Heather, Impatiens, Water Wiolet
Kociks     Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose

 

*

BILJKE - BOTANIÈKI ODNOS

*

 

Abietineae: (vidi Coniferae)

Algae: Fuc.

Amarathaceae: Achy.

Amaryllidaceae: Agav-a., Agav-t., Nat-po., Narc-ps.

Anacardiaceae: Anac., Anac-oc., Com., (Raja-s.), Rhus-a., Rhus-c.,
Rhus-d., Rhus-g., Rhus-l, Rhus-r., Rhus-t., Rhus-v., Rhus-ver., Schin.

Andromedae: (vidi Ericaceae)

Anemonae: vidi Ranunculaceae

Anonaceae: Asim., Eys., Guat.

Antirrhineae: (vidi Scrophulariaceae)

Apocynaceae: Alst., Alst-s., Apoc., Apoc-a., Olnd., Queb., Rauw.,
Stroph-h., Stroph-s., Tang., Thev., Vinc.

Aquifoliaceae: Ilx-a., Ilx-c., Prin.

Araceae: Amor-r., Arum-d., Arum-dru., Arum-i., Arum-m., Arum-t., Calad.

Araliaceae: Aral., Aral-h., Eleut., Gins., Hed.

Arbuteae: (vidi Ericaceae)

Aristolochiaceae: Asar., Asra-c., Arist-cl., Arist-co., Arist-m-. Serp.
(odnos sa Nepenthaceae)

Asclepidaceae: Asc-c., Asc-i., Asc-t., Calo., Cund., Gymne., Peri.

Balanophoraceae: (vidi Cactaceae)

Berberidaceae: Berb., Berb-a., Caul., Podo.

Bignoniaceae: Jac., Jac-a.

Boraginaceae: Helio., Myos-s., Onos., Symph.

Cactaceae: Anh., Cact., Cere-b., Cere-s., Opun-f., Opun-v.

    * Balanophoraceae: Flor-p.

Cannabinaceae: (vidi Urticales)

Caprifoliaceae: Lon-c., Lon-p., Lon-x., Samb., Samb-c., Samb-e., Sym-r.,
Trios., Vib., Vib-od., Vib-p., Vib-t.

    * Sambuceae: Samb., Samb-c., Samb-e., Vib., Vib-op., Vib-p., Vib-t.

Caryophyllaceae: Agro., Sapo., Stel. (odnos sa Illecebraceae)

Celastraceae: Euon., Euon-a.

Chenopodiaceae: Chen-a., Chen-v.

CINCHONACEAE: (vidi Rubiaceae)

Cistaceae: Cist.

CLEMATIDEAE: (Vidi Ranunculaceae)

Coelenterata:

COMMELYNACEAE: Trad.

Compositae: Abrot., Absin., Ambro., Anth., Arn., Art-v., Bell-p.,
Brach., Cael., Calen., Card-b., Card-m., Cent., Cham-., Cich., Cina,
Cine., Cyna., Echy., Echy-p., Erech., Erig., Esp-g., Eup-a., Eup-per.,
Eup-pur., Galin., Gnaph., Grin., Gua., Helia., Inul., Lact., Lact-s.,
Lappa, Laps., Liat., Mill., Nabal., Parth., Pyre-p., Pyre-r., Senec.,
Senec-j., Silphu., Solid., Tanac., Tarax., Tus-fa., Tus-fr., Tus-p., Wye.

    * Chicoraceae: Cich., Lact., Laps., Liat., Nabal., Tarax.
    * Corymbiferae: Abrot., Absin., Anth., Arn., Art-v., Bell-p.,
      Brach., Cham., Cina., Cine., Erig., Eup-a., Eup-per., Eup-pur.,
      Gnaph., Helia., Inul., Mill., Pyre-o.,

Pyre-p., Pyre-r., Senec., Senec-j., Solid., Tanac., Tus-fa., Tus-fr.,
Tus-p.

    * Cynarocephalae: Card-b., Card-m., Cent., Cyna., Lappa, Onop.
    * Eupatoriaceae: Brach.
    * Heliantheae: Parth.

Coniferae: Abies-c., Abies-n., Cupre-au., Cupre-l., Juni., Juni-c.,
Pin-c., Pin-l.,

Pin-s., Sabin., Tax., (Ter.), Tere-ch., Thuj., Thuj-l.

    * Abietineae: Abies., Abies-n., Pin-c., Pin-l., Pin-s., Ter.
    * Taxeae: Gink-b., Tax.

CONVOLVULACEAE: Convo-a., Convo-d., Convo-s., Ipom., Jal., Scam.

CORIARIEAE: (izmeðu Anacardiaceae i Rutaceae): Cori-m., Cori-r.

CORNACEAE: Corn., Corn-a., Corn-f., Corn-s.

CRASSULACEAE: (Houseleek porodica): Cot., Pen., Semp.

Cruciferae: Coch., Brass., Cheir., Iber., Lepi., Matth., Raph., Sin-a.,
Sin-n., Thlas., Vesi.

Cucurbitaceae: Bry., Coloc., Cuc-c., Cuc-p., Elat., Luf-op., Mom-b., mom-ch.

Cupuliferae: Aln., Cast-v., Fagu., Ost., Querc.

DICHAPETALACEAE: dicha.

Dioscoreaceae: Dios., (Raja-s.), Tam.

Droseraceae: Dros.

Equisetaceae: Equis.

Ericaceae: Arb., Chim., Chim-m., Epig., Gaul., Kalm., Led., Oxyd.,
Rhod., Uva.

    * Andromedae: Oxyd.
    * Arbteae: Arb., Uva.
    * Pyroleae: Chim., Chim-m.

EUPATORIACEAE: (vidi Compositae)

Euphorbiaceae: Acal., Casc., Crot-t., Euph., Euph-a., Euph-c., Euph-cy.,

Euph-he., Euph-hy., Euph-ip., Euph-l., Euph-m., Euph-pe., Euph-pi.,
Euph-po.,

Euph-pr., Hura., Hura-c., Jatr., Jatr-u., Kam., Manc., Merl., Ric., Still.

FILICES: Fill.

Fumariceae: (vidi Papaveraceae)

Fungi: Agar., Agar-cit., Agar-cpn., Agar-aps., Agar-em., Agar-pa.,
Agar-ph.,

Agar-pr., Agar-se., Agar-st., Agar-v., Bol-la., Bol-lu., Bol-s., Bov.,
Phal., Polyp-p., Psil., Russ., Sec., Ust.

GALIACEAE: (vidi Rubiaceae)

Gentianaceae: Canch., Gent-c., Gent-l., Gent-q., Meny.

GERANIACEAE: Erod., Ger., Mons., Pelarg.

GINKGOACEAE: Gink-b. (odnos sa Coniferae)

Gnetaceae: Ephe.

Gramineae: Anan., Antho., Arund., Arund-d., Aven., Cyn-d., Lol., Stigm.,
Zea-i.

    * Phalarideae: Antho., Zea.

Granateae: Gran.

Guttiferae: Gamb.

Haemodoraceae: Alet., Lachn.

Hamamelidaceae: Ham.

helleboreae: (vidi Ranunculaceae)

Hydrangeaceae: (vidi Saxifragaceae)

hydrophyllaceae: Erio., Hydro-v.

Hypericaceae: Hyper.

Illecebraceae: Ille., Paro-i. (odnos sa Caryophyllaceae)

Iridaceae: Croc., Home., Iris., Iris-fa., Iris-fl., Iris-foe., Iris-g.,
Iris-ps., Iris-t.

JASMINACEAE: Jasm., Nyct. (odnos sa Oleaceae)

juglandaceae: Cary., Jug-c., Jug-r.

JUNCACEAE: Junc-e., Junc-p.

Labiatae: Coll., Galeo., Hedeo., Lam., Leon., Lycps., Lycps-eu., Menth.,
Menth-pu.,

Menth-v., Oci., Oci-s., Orig., Orig-v., Plect., Rosm., Salv., Scut.,
Stach., Teucr.,

Teucr-s., Thymu.,

    * Verbenaceae: Agn., Lip., Verbe-h., Verbe-u.

Leguminosae: Abr., Astra-e., Astra-m., Bals-p., Bals-t., Bapt., Bapt-c.,
Cop., Cyt-l., Der., Dol., Galeg., Genist., Gymno., Haem., Hedy., Indg.,
Kino., Lath., Meli., Meli-a., Mim-h., Mim-p., Muc-u., Onon., Oxyt.,
Phase., Phys., Pisc., (Rat.), Rob., Saroth., Senn., Tong., Trif-p., Trif-r.

    * Caesalpinieae: Cop., Gymno., Haem., Senn., Tong.
    * Mimosae: Mim-h., Mim-p.
    * Papilionaceae: Abr., Astr-e., Astr-m., Bals-p., Bapt., Bapt-c.,
      Cyt-l., Dol., Galeg.,

Genist., Hedy., Indg., Kino., Lath., Meli., Meli-a., Muc-u., Onom.,
Oxyt., Phase., Phys., Rob., Trif-p., Trif-r.

Lemnaceae (ili PISTIACEAE): Lem-m.

Lichenes: Cetr., Stict., Usn.

Liliaceae: Agra., All-c., All-s., Aloe., Aspar., Colch., Conv., Lil-t.,
Orni., Par., Squil.

    * Melanthaceae: Colch., Helon., Sabad., Verat., Verat-n., Verat.v., Yuc.
    * Smilaceae: Sars.
    * Triliaceae: Par., Tril., Tril-c.

LINACEAE: Coca, Linu-c., Linu-u.

Lobeliaceae: Lob., Lob-a., Lob-c., Lob-d., Lob-e., Lob-p., Lob-s.

Loganiaceae: Bruc., Gels., Ign., Strych-g., Nux-v., Spig., Spig-m.,
Upa., Upa-a.

loranthaceae: Visc., Visc-q.

Lycopodiaceae: Lyc.

Magnoliaceae: Anis., Magn-gl., Magn-gr.

MALPIGHIACEAE: Galph.

Malvaceae: Abel., Alth., Goss.

Melanthaceae: Colch., Helon., Sabad., Verat., Verat-n., Verat.v., Yuc.
(odnos sa Liliaceae)

MELASTOMACEAE: Mela.

MELIACEAE: Aza., Guare.

Menispermaceae: Cocc., Cur., Menis., Pareir.

MIMOSEAE: (vidi Leguminosae)

MORACEAE: (vidi Urticales)

MUSACEAE: (vidi Palmaceae)

Myricaceae: Myric.

Myristicaceae: Myris., Nux-v.

MYRSINACEAE: Kara.

Myrtaceae: Ango., Caj., Eucal., Eucal-r., Eucal-t., Eug., Gran.,
Myrt-c., Myrt-ch., Myrt-p., Pime., Syzyg.

NEPENTHACEAE: Nep. (odnos sa Aristolochiaceae)

NYMPPHAECEAE: Nuph., Nymph.

OCTONEMATACEAE: Okou.

OLEACEAE: Chion., Frax.

    * Jasminaceae: Jasm., Nyct.

ONAGRACEAE: Epil., Oeno.

ORCHIDACEAE: Cypr., Spira.

OROBANCHACEAE: Epip.

Orontiaceae: Ictod.

PAEONEAE: (vidi Ranunculaceae)

PALMACEAE: Arec., Elae., Sabal.

    * Musaceae: Musa

Papaveraceae: Arge., Chel., Op., Sang.

    * Fumariaceae: Adlu., Cory.

PAPILIONACEAE: (vidi Leguminosae)

PASSIFLORACEAE: Passi.

PHALARIDEAE: (vidi Graminaceae)

Phytolaccaceae: Peti., Phyt., Phyt-b.

Piperaceae: Cub., Pip-m., Pip-n.

PISTIACEAE: (vidi Lemneceae)

PLANTAGINACEAE: Plan., Plan-mi.

PLATANACEAE: Platan.

PLUMBAGINACEAE: Plumbg.

Polimoniaceae: Hoit.

Polygalaceae: Seneg.

Polygonaceae: Fago., Lapa., Polyg-a., Polyg-h., Polyg.m., Polyg-pe.,
Polyg-s., Rat., Rheum., Rumx., Rumx-a.

POMEAE: (vidi Rosaceae)

Primulacea: Anag., Cycl., Prim-f., Prim-o., Prim-v.

PSEUDO-SOLANEAE: (vidi Scrophulariaceae)

Pyroleae: (vidi Ericaceae)

Ranunculaceae: Acon., Acon-a., Acon-c., Acon-f., Acon-l., Acon-s.,
Act-sp., Adon., Ane-n., Ane-r., Aqui., Calth., Cimic., Clem., Hell.,
Hell-f., Hell-o., Hell-v., Hepat., Hydr., Paeon., (Podo.), Puls.,
Puls-n., Ran-a., Ran-b., Ran-fi., Ran.g., Ran-r., Ran-s., Staph.

    * Anemoneae: Adon., Hepat., Hydr., Puls., Puls-n.
    * Clematideae: Clem.

- Heleboreae: Acon., Acon-a., Acon-n., Acon-f., Acon-l., Acon-s.,
Act-sp., Aqui., Calth., Cimic., Hell., Hell-f., Hell-o., Hell-v., Staph.

    * Paeoneae: Paeon.
    * Ranunculae: Ran-a., Ran-b., Ran-fl., Ran-g., Ran-s.

RHANUNCULEAE: (vidi Ranunculaceae)

Rhamnaceae: Cas-s., Cean., Cean-tr., Karw-h., Rham-cal., Rham-cath., Rham-f.

RHODOREAE: (vidi Ericaceae)

Rosaceae: Amyg., Amygd-p., Crat., Frag., Geum., Kou., Laur., Pot-a.,
Pot-au.,

Pot-e., Pot-r., Pot-t., Prun., Prun-d., Prun-m., Prun-p., Prun-v.,
Pyrus, Ros-ca., Ros-ce., Ros-d., Sanguiso., Spirae.

    * Pomeae: Crat., Pyrus.
    * Roseae: Frag., Geum., Kou., Ros-ca., Ros-ce., Ros-d., Spirae.

ROSEAE: (vidi Rosaceae)

Rubiaceae: Cain., Chin., Chin-b., Coff., Ip., Mit., Rub-t., (Yohim.)

    * Chinchonaceae: Chin., Chin-b., Ip.
    * Galiaceae: Gali., Rub-t.

Rutaceae: Ang., Baros., Cit-d., Cit-l., Cit-v., Dict., Jab., Ruta

    * Xanthoxylaceae: Ptel., Xanth.

SALICACEAE:

SANTALACEAE:

Sapindaceae: Aesc., Aesc-g., Guar., Paul.

SARRACENIACEAE: Sarr.

SAXIFRAGACEAE: Hydrang.

Scrophulariaceae: Chelo., Dig., Euphr., Franc., Grat., Lept., Lina.,
Srroph-m.,

Scroph-n., Verb., Verb-n.

    * Antirrhineae: Dig., Grat., Lept., Lina., Sroph-m., Scroph-n.,
      Verb., Verb-n.
    * Pseudo-solanaceae: Franc.
    * Rhinantheae: Chelo., Euphr.

Simarubaceae: Ail., Caste., Cedr., Chap., Quas., Sima.

Smilaceae: Sars. (odnos sa Liliaceae)

Solanaceae: (Atro.), Bell., Caps., Dat-a., Dat-f., Dat-m., Dub.,
Dubo-h., Duls., Fab., Hyos., Lycpr., Mand., Sol-a., Sol-c., Sol-m.,
Sol-n., Sol-o., Sol-ps., Sol-t.,

(Sol-t-ae.), (Solin.), Stram., Tab.

TAXEAE: (vidi Coniferae)

TERNSTROEMIACEAE: Thea

Thymelaceae: Daph., Dirc., Mez.

Tiliaceae: Til.

Trilliaceae: Par., Tril., Tril-c. (odnos sa Liliaceae)

TROPAEOLACEAE: Trop.

TURNERACEAE: Dam.

ULMACEAE: Ulm.

Umbelifaerae: Aeth., Ammc., Ap-g., Asaf., Atha., Buni-o., Cic., Cic-m.,
Con., Ery-a., Ery-m., Ferul., Hera., Hydrc., Imp., Oena., Past.,
Petros., Phel., Pimp., Sium., Sumb., Ziz.

Urticales:

    * Cannabinaceae: Cann-i., Cann-s., Lup.
    * Moraceae: Cecr., Fic., Fic-v.
    * Urticaceae: Pareit., Urt-u.

VACCINIACEAE: Vacc-m.

Valerianaceae : Valer.

Verbenaceae: Agn., Lip., Verbe-h., Verbe-u. (odnos sa Labiatae)

Violaceae: Viol-o., Viol-t.

VITACEAE: Ampe-qu., Ampe-tr.

Winteraceae: Drymis.

Xantoxylaceae: (vidi Rutaceae)

ZINGIBERACEAE: Zing.

Zygophyllaceae: Guaj., Palo.

 

*

®IVOTINJE

*

 

(N.B. lek izmeðu zagrada = 'nozoda' ili 'sarkoda')

ACALEPHAE: (vidi Hydrozoa)

AMPHIBIA (= Vertebrata):

    * BUFONIDAE: Bufo., Bufo-s.
    * URODELA: Salam.

APHANIPTERA (ili Siphonaptera): (vidi Insecta)

Arachnida (= Articulata):

    * ACARIDEA: Trom.
    * ARANEIDEA: Aran., Aran-ix., Aran-sc., Atra-r., Lat-h., Lat-k.,
      Lat-m., Mygal.,

Tarent., Tarent-c., (Tela.), Ther.

    * SCORPIONIDA: Buth-a., Buth-af., Buth-oc., Scor.

ASTEROIDEA: (vidi Echinodermata)

AVES: (=Vertebrata): (Tub-a)

    * ANSERIFORMES: (Oscillo.)
    * APODIFORMES: (Nidus edulis)
    * GALLIFORMES: Calc-o-t., Ovi-p.

BUFONIDAE: (vidi Amphibia)

CARNIVORA: (vidi Mammalia)

Cephalopoda: (vidi Mollusca)

CHILOPODA: (vidi Myriapoda)

COELENTERATA:

    * GORGONIACEAE: Cor-r.
    * HYDROZOA: - Acalephae: Medus.
    * Physophorae: Physala-p.
    * SPONGIAE (Fibrospongiae): Bad., Spong.

CRUSTACEAE (= Articulata): Astac., (Calc-c.), (Conch.), Hom., Lim.

    * DECAPODA: Astac., Hom.
    * ISOPODA: Onis.
    * MEROSTOMATA: Lim.

ECHINODERMATA:

    * ASTEROIDEA: Aster.

GADIDAE: (vidi Pisces)

GASTEROPODA: (vidi Mollusca)

GORGONIACEAE: (vidi Coeloenterata)

HELODERMIDAE: (vidi Sauria)

HIRUDINEAE (=Vermes, Klasa Annelida): Hir.

INSECTA: (= Articulata)

    * APHANIPTHERA: Pulx.
    * COLEOPTERA: Canth., (Ceto.), Cocc-s., Dor.
    * DIPTERA (tj. Culicidae): Culx.
    * HEMIPTERA: Aphis., Cimx., Coc-c., Ped.
    * HYMENOPTERA: Apis., Form., Vesp.
    * LEPIDOPTERA: Bomb-chr., Bomb-pr.
    * ORTHOPTERA: Blatta., Blatta-a.

ISOPODA: (vidi Crustaceae)

LACERTILIA: (Vidi Sauria)

LAMELLIBRANCHIATA: (vidi Mollusca)

MAMMALIA (= Vertebrata): (Ambr.), (Cast.), (Cast-eq.), (Chol.),
(Colos.), (Carb-an.),

(Fel.), (Foll.), (Hipp.), (Lac-c.), (Lac-d.), (Lac-f.), (Lac-v.),
(Lac-v-c.), (Meph.), (Mosch.), (Orch.), (Ov.), (Pulm-v.), (Sphing.),
(Thyr.), (Urinum)

    * CARNIVORA: (Lac-c.), (Lac-f.), (Meph.)
    * 'HOMINES': (Bac.), (Crevne nozode), (Carc.), (Chol.), (Hip-ac.),
      (Med.), (Psor.),

(Skat.), (Syph.), (Tub-k.)...

    * PHYSETERIDAE: (Ambr.)
    * PERISSODACTYLA: (Hipp.)
    * RODENTIA: (Cast.), (Sphing.), (Tub-sp.)
    * RUMINANTIA: (Carb-an.), (Cast-eq.), (Cerv.), (Fel.), (Hypoth.),
      (Lac-d.), (Lac-v.),

(Lac-v-c.), )Mosch.), (Ot-an.), (Ov.), (Thyr.), (Tub.), (Tub-m.)

    * SUIDAE: (Adeps-s.)

MEROSTOMATA: (vidi Crustaceae)

MOLLUSCA:

    * CEPHALOPODA: Sep.
    * GASTEROPODA: (Limx.), Murx.
    * HELICIDAE: Helx.
    * LAMELLIBRANCHIATA: Calc-c., Conch., Pect.
    * PELECYPODA: Ven-m.

MUSTELIDAE: (vidi Carnivora)

MYRIAPODA (= Articulata):

    * CHILOPODA: Scol.
    * OPHIDIA (= Vertebrata) (ukljuèujuæi Crotalidae, Elapidae i
      Viperae): Both., Cench., Crot-c., Crot-h., Elaps., Hydroph.,
      Lach., Naja., Toxi., Vip., Vip-l-f., Vip-r.

ORTHOPTERA: (vidi Insecta)

PERISSODACTYLAE: (vidi Mammalia)

PHYSETERIDAE: (vidi Mammalia)

PHYSOPHORIDAE: (vidi Coelenterata)

PISCES (= Vertebrata): Eryth., Gad., Ol-j., Ser-ang., Trach.

    * ERYTHRINEAE: Eryth.
    * GADIDAE: (Gad.), Ol-j.
    * TRACHINIDAE: Trach.

RODENTIA: (vidi Mammalia)

RUMINANTIA: (vidi Mammalia)

SAURIA (= Vertebrata):

    * HELODERMIDAE: Helo.
    * LACERTILIA: Amph., Lacer.

SPONGIAE: (vidi Coelenterata)

SUIDAE: (vidi Mammalia)

TRACHINIDAE: (vidi Pisces)

URODELA: (vidi Amphibia)

*

PERIODNI SISTEM ELEMENATA (MENDELJEJEV)

*
   

s^1

   

s^2

   

d^n s^x (n = 1 do 10; x = 0.1 ili 2)

   

s^2 p^1

   

s^2 p^2

   

s^2 p^3

   

s^2 p^4

   

s^2 p^5

   

s^2 p^6

1s

               

1

H

   

2

He

                           

2s 2p

   

3

Li

   

4

Be

       

5

B

   

6

C

   

7

N

   

8

O

   

9

F

   

10

Ne

3s 3p

   

11

Na

   

12

Mg

   

13

Al

   

14

Si

   

15

P

   

16

S

   

17

Cl

   

18

Ar

4s 3d

4p

   

19

K

   

20

Ca

   

21

Sc

   

22

Ti

   

23

V

   

24

Cr

   

25

Mn

   

26

Fe

   

27

Co

   

28

Ni

   

29

Cu

   

30

Zn

   

31

Ga

   

32

Ge

   

33

As

   

24

Se

   

35

Br

   

36

Kr

5s 4d

5p

   

37

Rb

   

38

Sr

   

39

Y

   

40

Zr

   

41

Nb

   

42

Mo

   

43

Tc

   

44

Ru

   

45

Rh

   

46

Pd

   

47

Ag

   

48

Cd

   

49

In

   

50

Sn

   

51

Sb

   

52

Te

   

53

I

   

54

Xe

6s (4f)

5d 6p

   

55

Cs

   

56

Ba

   

57*

La

   

72

Hf

   

73

Ta

   

74

W

   

75

Re

   

76

Os

   

77

Ir

   

78

Pt

   

79

Au

   

80

Hg

   

81

Ti

   

82

Pb

   

83

Bi

   

84

Po

   

85

At

   

86

Rn

7s (5f)

6d

   

87

Fr

   

88

Ra

   

89**

Ac

   

104

?

   

? Zahtevano ime je Kurchatovium

   

f^p d^n s^2 (p = 1 do 14, n= 0 ili 1 (2 za Th))

*Lanthanide

serija 4f

   

58

Ce

   

59

Pr

   

60

Nd

   

61

Pm

   

62

Sm

   

63

Eu

   

64

Gd

   

65

Tb

   

66

Dy

   

67

Ho

   

68

Er

   

69

Tm

   

70

Yb

   

71

Lu

** Actinide

serija 5f

   

90

Th

   

91

Pa

   

92

U

   

93

Np

   

94

Pu

   

95

Am

   

96

Cm

   

97

Bk

   

98

Cf

   

99

Es

   

100

Fm

   

101

Md

   

102

   

103

Lw

*

KLINIÈKI ODNOS IZMEÐU HOMEOPATSKIH LEKOVA:

KOMPLEMENTARNI LEKOVI I SATELITI

 

*

Ova lista je naroèito korisna za poreðenje kada su mnogi simptomi
eliminisani jednim lekom i te¹ko je odrediti pravi lek na osnovu
preostalih ili novih simptoma. Ne treba posebno nagla¹avati da je ova
lista ogranièena i da je treba koristiti da bi se olak¹ao izbor sledeæeg
leka, onda kada je jedan uradio svoje i kada vi¹e ne deluje, sa
naroèitim po¹tovanjem homeopatskog zakona "similia similibus curentur".

*

Simboli:

*

VELIKA SLOVA - komplementaran odnos

mala slova - srodan ili analogan lek

- komplementaran, naroèito u obrnutom smislu

- lek koji dobro sledi

( ) - grupa lekova ili specijalna indikacija

° - bliska porodica, uglavnom botanièki ili hemijski

* - lièni nalaz

/ /

/PR/ - italik - prirodni red u biljnom ili ¾ivotinjskom carstvu

_ _

_crevne nozode_ - su podvuèene

klasiène nozode - Carc., Med., Psor., Syph., i Tub. se uglavnom ne
spominju posle svakog leka. Ipak one mogu biti neophodne kao meðulek.

 

**

*NAZIV LEKA *

* //*

*/PR/ ili (drugo ime ili formula) *

    **

*KOMPLEMENTARNI LEKOVI*

*A*BELMOSCHUS //

/Malvaceae/

    (svi zmijski lekovi)
ABIES CANADENSIS

/Coniferae/

    Rheum.*, Ter.°
ABROTANUM

/Compositae/

    Acon., Alum., Ars., BRY., Hep., KALI-BI., LYC., Mag-c.*,

Nat-m., PSOR., Sars., Sil., Tub-(m.)

ACETICUM ACIDUM

(HC_2 H_3 O_2 )

    Ars.*, CHIN., DIG., Kali-s.
ACHYRANTHES CALEA

/Amaranthaceae/

    Ars.
ACONITUM

/Ranunculaceae/

    Abrot., (dobro sledi kod zapaljenja pluæa), Aconin.°, Anis. (kod
krvarenja), Arg-n., ARN., (modrice, povrede oka), Ars., Bell., BERB.,
BRY., Calad., Cact., Calc-c., Canth., CAUST., Cham., Cocc.,
(endokarditis sa strahom), COFF., Cop. (gonoreja), Croc., Dulc., Euphr.,
Ferr., Ferr-p., Gels., Hep., Iod., Ip., Kali-n (dizenterija), Lach.,
Led., Lyc., Merc., MILL., Nux- v., Op., PHOS., Ph-ac., Psor., Puls.°,
Rhus-t., Ruta., Sec., Sil., Spig., SPONG., SULPH. (= hronièni lek),
TUB., Valer., Verat.
ACTEA SPICATA

/Ranunculaceae/

    ARN., Caul., Cimic.°, (stomaèni reumatizam velikih mi¹iæa), Coloc.,
NAT-S., Nux-v., Ran-a.°, Ran-b.°, Sabin., Stict., Viol-o.
A.C.T.H.

(hormon Adrenocorticotropin)

    Cortico., Cortiso.
ADLUMIA FUNGOSA

/Fumariceae/

    Nux-v.
ADONIS VERNALIS

/Ranunculaceae/

    Adonin.°, Bufo
AESCULUS

HIPPOCASTANUM

/Sapindaceae/

    Aloe, CARB-V., Coll, Ind., LACH., MUR-AC., Nux-v., Sulph.
AETHUSA

/Umbeliferae/

    CALC-C., Cuph., Mag-c., Mur-ac.*, Podo., SUI-I., Sulph.*
AGARICUS MUSCARIUS

/Fungi/

    (sve gljive°), Ars., Bell., CALC-C., Chin., Cocc., Coff., Cupr.,
Kali-p., Lach., Lyc., Mag-m.*, Merc., Muscin.°, Nat-m.*,

Nit-ac., Nux-v., Op., Petr., Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sil., Stram.,
Sulph., Tarent. (tifus sa kotrljanjem glave), TUB., Zinc.*

AGAVE AMERICANA

/Amaryllidaceae/

    Aloe
AGNUS CACTUS

/Verbenaceae/

    Ars., Bry., Calad., Calc-c., Con., Graph., Ign., Lyc., Merc.,

Nux-v., Olnd., Puls., Rhod., Sel., Sep., Sulph.

AILANTHUS GLANDULOSA

/Simarubaceae/

    (cfr. ARS.), Am-c., Arum-t., _Dys-co._*, _Faec._, Lach., _Morg-g._*,
Ptel.°, Rhus-t., Xan.°
ALLIUM CEPA

/Liliaceae/

    Aloe°, All-s.°, Bell.*, Calc-c., Mag-m.*, PHOS., PULS., SARS., Sil.,
(polipi), Sul-i.*, SULPH., Tell.*, Ther., THUJ.
ALLIUM SATIVA

/Liliaceae/

    All-c.°, Aloe°, ARS.
ALLOXANUM

((CO)_4 (HN)_2 )

    Mur-ac., Nat-m.
ALOE //

/Liliaceae/

    Aesc., Agav-a., All-c.°, All-s.°, Bry., Caust., Colch.°*, Crot-t.,
Gamb., Gels., Hyos., KALI-BI., Mur-ac., Nat-s., Nux-v., Olnd., Ph-ac.,
Phos.*, Podo., SEP., Squil.°, SULPH., Sul-ac., Thuj.
ALUMEN

(K_2 SO_4 Al_2 SO_4 .24H_2 O

- pota¹a, aluminijum sulfat)

    Alum.°, Alumin.°, Aloe., Caps., Ferr., Iris.*, Kali-bi., Merc.,
Mur-ac., Nit-ac., Nux-v., Op., Plat., Plb., Rat., Stann., Sull-ac.,
Sulph., Zinc.
ALUMINA

(Al_2 O_3 .3H_2 O - oksid

aluminijuma)

    Abrot., Alumn.°, Alum-p.°, Alum-sil.°, Arg-met.,

BRY. (= akutni lek), Calc-c., Calc-caust.*, CAUST., Cham. (kao meðulek),
Dulc., FERR., Ferr-i.*, Ign., Ip., Lach., Lap-a.*, Lyc., _Morg-g_.*,
_Morg-p_., Nat-c.*, Nat-m., Nux-v., Op., Phos., Plat.*, Plb., Sep. (=
akutni lek, eliminacija aluminijuma putem bubrega, Dr. Pladys), Slag.°,
Sol-t-ae., Stann.*, Sulph., Verat.

ALUMINA SILICATA

(Al_2 K_2 (SiO_8 )_2 )

    Alum.°, Crot-h.*, Hecla°, M-aust. (zajedno), Rhus-t., Sil.°, Stram.*
ALUMINIUM

PHOSPHORICUM

(AlPO_4 )

    Alum.°, Cisplat.*, M-arct.(zajedno), Phos.°
AMBRA GRISEA

/Physeteridae/

    Bell., Calc-c., Caust., Eleut.*, _Faec_.*, Hep.*, IGN., Kali-bi.*,
Lach.*, Lyc., Mag-m.*, MOSCH., NAT-M., Nux-v., Phos., _Prot_.*, Puls.,
Rhus-t., Sep., Sil., Staph., Sulph.
AMMONIUM CARBONICUM

( 2((NH_4 )_2 CO_3 )CO_2 )

    Am-caust.°, Am-i.°, Am-m.°*, Ars., Bell. (tj. naizmenièno), Brom.,
Bry., Calc-c., Carb-v., CAUST.° (sadr¾i amonijumove soli), Chel.*,
Elaps,*, Fl-ac., Graph., Hep., Ichth.°, Kali-c., Lach.*, Lyc., Merc.,
Nat-m., Nux-v., Phos.,

[Odgovori]

Sve vidim minor, nista mayor, kad se uzme u obzir da sam obicna puella i nije cudo. Ali do jutra ce proraditi dragon u meni i eto me.

Comment by 3/4;2/2;1/1-celo (11/30/2007 03:14)

[Odgovori]

Davanje, primanje, razmenjivanje, nebitno...

Comment by s (11/30/2007 03:15)

Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me